author تماس با ما: 02156722040

حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

مزیت مصوبه بانک مرکزی درباره افزایش سقف وام مسکن مهردر حالی از ابلاغ افزایش سقف وام مسکن مهر از سوی بانک مرکزی کمتر از دو هفته می گذرد که این مصوبه با مصوبه سه سال پیش تفاوت آشکاری دارد و در اقدام جدید قید «تشخیص و تایید بانک» حذف و تاکید وزیر راه و شهرسازی جایگزین آن شده است.

مزیت مصوبه بانک مرکزی درباره افزایش سقف وام مسکن مهردر حالی از ابلاغ افزایش سقف وام مسکن مهر از سوی بانک مرکزی کمتر از دو هفته می گذرد که این مصوبه با مصوبه سه سال پیش تفاوت آشکاری دارد و در اقدام جدید قید «تشخیص و تایید بانک» حذف و تاکید وزیر راه و شهرسازی جایگزین آن شده است.