author تماس با ما: 02156722040

حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

203 Results - این جستجو را ذخیره می کنید؟

مرتب سازی:

110,000,000 تومان/3000000

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 205

خانه حیاط دار

مهدی

2 ماه قبل

110,000,000 تومان/3000000

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 205

خانه حیاط دار

2 ماه قبل

40,000,000 تومان/21000000

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

مهدی

2 ماه قبل

40,000,000 تومان/21000000

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

2 ماه قبل

25,000,000 تومان

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 60

آپارتمان

مهدی

2 ماه قبل

25,000,000 تومان

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 60

آپارتمان

2 ماه قبل

40,000,000 تومان/1000000

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

آپارتمان

مهدی

5 ماه قبل

40,000,000 تومان/1000000

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

آپارتمان

5 ماه قبل

30,000,000 تومان/1500000

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

مهدی

5 ماه قبل

30,000,000 تومان/1500000

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

5 ماه قبل

35,000,000 تومان

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 60

آپارتمان

مهدی

5 ماه قبل

35,000,000 تومان

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 60

آپارتمان

5 ماه قبل

15,000,000 تومان/900000

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 62

آپارتمان

مهدی

5 ماه قبل

15,000,000 تومان/900000

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 62

آپارتمان

5 ماه قبل

35,000,000 تومان

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 60

آپارتمان

مهدی

5 ماه قبل

35,000,000 تومان

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 60

آپارتمان

5 ماه قبل

30,000,000 تومان/600000

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 78

آپارتمان

مهدی

5 ماه قبل

30,000,000 تومان/600000

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 78

آپارتمان

5 ماه قبل