author تماس با ما: 02156722040

حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

224 Results - این جستجو را ذخیره می کنید؟

مرتب سازی:

142,000,000 تومان

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 62

آپارتمان

مهدی

1 سال قبل

142,000,000 تومان

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 62

آپارتمان

1 سال قبل

175,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 75

آپارتمان

مهدی

1 سال قبل

175,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 75

آپارتمان

1 سال قبل

178,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 78

آپارتمان

مهدی

1 سال قبل

178,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 78

آپارتمان

1 سال قبل

125,000,000 تومان

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 58

آپارتمان

مهدی

1 سال قبل

125,000,000 تومان

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 58

آپارتمان

1 سال قبل

168,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

مهدی

1 سال قبل

168,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

1 سال قبل

180,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 75

آپارتمان

مهدی

1 سال قبل

180,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 75

آپارتمان

1 سال قبل

135,000,000 تومان/قیمت نهایی

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 72

آپارتمان

مهدی

1 سال قبل

135,000,000 تومان/قیمت نهایی

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 72

آپارتمان

1 سال قبل

210,000,000 تومان/تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 78

آپارتمان

مهدی

1 سال قبل

210,000,000 تومان/تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 78

آپارتمان

1 سال قبل